Privaatsuspoliitika

RENTEST AS PRIVAATSUSPOLIITIKA

Rentest AS, registrikood 10814092, asukoht Mäealuse 2/3 Tallinn, e-post info@rentest.ee (edaspidi “Rentest”) töötleb
isikuandmeid selleks, et pakkuda sõidukite täisteenusrendi teenuseid.

 • Privaatsuspoliitikas selgitame, kuidas me isikuandmeid kaitseme ja töötleme ning millised on meie ja meie klientide
  ning veebilehe külastajate õigused ja kohustused.
 • Isikuandmete kaitsmisel ja töötlemisel lähtume Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest (Euroopa
  Parlamendi ja nõukogu määruses nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete
  vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta, “GDPR”).
 • Privaatsuspoliitika on Rentesti kõigi lepingute, sh rendilepingute osaks ning kehtib ka kõigi meie veebilehe www.
  rentest.ee külastajate tegevuste, veebilehe kaudu päringute saatjate ja pakkumiste küsijate suhtes. Kasutades
  nimetatud teenuseid ja võimalusi, nõustute privaatsuspoliitika andmetöötluse põhimõtetega.

Mõisted

 • Isik tähendab klienti, kliendiga seotud isikut või külastajat.
 • Klient tähendab isikut või tema esindajat, kes kasutab Rentesti teenuseid. Klient on sõiduki rentnik, rentniku
  esindaja või Rentestiga lepingu sõlminud isik.
 • Kliendiga seotud isik tähendab isikut, kelle andmeid Rentest teenuselepingu täitmiseks töötleb (nt sõiduki kasutaja).
 • Külastaja tähendab isikut, kes külastab Rentesti veebilehte või tunneb huvi Rentesti teenuste vastu.
 • Andmed tähendavad Isiku isikuandmeid, mis saavad Rentestile teatavaks seoses Kliendi poolt Rentesti teenuste
  kasutamisega või nende vastu huvi tundmisega.
 • Meie tähendab Rentesti’i.
 • Veebileht tähendab veebilehte www.rentest.ee
 • Teenused tähendavad Rentesti rendi- või muud teenust.
 • Leping tähendab rendi- või muud Rentesti poolt sõlmitud lepingut.
 • Kõik ainsuses nimetatud Mõisted on kohalduvad ka mitmusele.

Kuidas ja mille alusel me isikuandmeid kogume

 • Rentest saab isikuandmeid, kui isik külastab veebilehte, esitab veebilehe kaudu päringuid, küsib pakkumisi ja
  sõlmib rendi- või muu lepingu.
 • Rentestil on vaja töödelda isikuandmeid päringutele vastamiseks, pakkumiste esitamiseks, rendi- ja muude
  lepingute sõlmimiseks, renditeenuse osutamiseks sõidukite ostmiseks ja müümiseks, täisteenusrendiga hõlmatud
  teenuste vahendamiseks (tehnohooldused, rehvivahetused, hädaabi-, kindlustused ja muud teenused).
 • Andmete töötlemise aluseks on isiku nõusolek, leping või seadus.
 • Sõiduki kasutajate andmed saab Rentest sõiduki rentnikult või tema esindajalt. Sõidukiga seotud isikute andmeid
  saab Rentest ka Maanteeametilt.

Milleks me isikuandmeid kasutame

 • Rentest kasutab isikuandmeid sõidukite rendi- ja muude kliendiga sõlmitud lepingute täitmiseks.
 • Rentest võib kasutada kliendi andmeid lepingu täitmiseks ilma isiku nõusolekuta järgmistel juhtudel:

a. kliendi või tema esindaja isiku tuvastamiseks lepingu sõlmimisel;

b. kliendile teenuste osutamiseks vajalike tegevuste sooritamiseks, sealhulgas sõiduki ostu- ja müügiks,
registreerimiseks Maanteeameti liiklusregistris, tehnilise hoolduse, rehvivahetuse, kütusekaardi
kasutamise, hädaabi- ja kindlustusteenuse ja muude teenuste korraldamiseks ning osutamiseks;

c. Rentesti veebilehe ja elektroonilise lahenduse kaudu päringute vastuvõtmiseks ja saatmiseks, logide
tegemiseks ja säilitamiseks, vigade kõrvaldamiseks, lepinguga seotud andmete hoidmiseks ja säilitamiseks
(sh pilveteenuste abil);

d. Rentesti teenuste ning kliendi ja külastaja kasutuskogemuse paremaks muutmiseks, teenuste kasutamisega
seotud info edastamiseks ja muudeks teenuste osutamiseks vajalikeks tegevusteks;

e. Rentesti ja teenusepakkujate teenuste eest vahendus- ja teenustasude arvestuseks, arvete ja
maksegraafikute vormistamiseks ja väljastamiseks, laekumiste kontrollimiseks ja makseinfo hoidmiseks
andmebaasis;

f. teenuste osutamise ja äriga seotud infovahetuseks, äriliste tegevuste dokumenteerimiseks (nt teabe
edastamine Rentestile õigusaktidega pandud kohustuste täitmiseks jms), samuti äririskide ja kahjude
hindamiseks ning ärahoidmiseks;

g. kliendi tausta, andmete, maksehäirete ja maksekäitumise kontrollimiseks sõiduki rendilepingu sõlmimise
otsuste tegemiseks, kliendile e-posti teel teenuste kohta teabe saatmiseks;

h. klienditeeninduse kvaliteedi tõstmiseks ja arendamiseks, kasutusaktiivsuse ning kliendi rahulolu
mõõtmiseks. Rentest võib kombineerida erinevate teenuste osutamisega kogutud andmeid, kui need on
kogutud samal eesmärgil.

i. Rentesti rikutud või vaidlustatud õiguste kaitseks ja võlgade sissenõudmiseks, sh andmete (nimi, isikukood,
sünniaeg, elukoht, e-posti aadress, telefoninumber, kohustuse tähtaeg, võla suurus) edastamiseks õigus- või
advokaadibüroole ning inkassoettevõttele, sh 30 kalendripäeva ületava maksehäire korral maksehäirete
registrile kuni võla tasumiseni;

j. Rentesti tehniliste rakenduste ajakohasena hoidmiseks ning tõhustamiseks, andmete terviklikkuse ning
turvalisuse tagamiseks, infotehnoloogilisteks arendusteks teenuste testimise ja parandamise kaudu;

k. Muul viisil lepingu täitmiseks ja teenuste osutamiseks ja enda õiguste kaitseks vajaliku soorituse tegemiseks.

 • Kliendil ei ole võimalik keelduda Andmete töötlemisest eelnevalt loetletud eesmärkidel, kuivõrd see muudaks
  võimatuks talle teenuse osutamise.

Milliseid isikuandmeid me töötleme

Eelnevalt loetletud eesmärkidel töötleb Rentest järgmiseid Andmeid:

 • Kliendi ja tema esindaja isikukood, sünniaeg, elukoht, e-posti aadress, sidevahendite numbrid, juhiloa number,
  kliendikontaktid, isikut tõendava dokumendi number, pangakonto väljavõte, arve ja tasumise andmed, suhtluskeel,
  tegevusvaldkond, suhtluskanalid;
 • Kliendiga seotud isiku nimi, isikukood või sünniaeg, e-posti aadress, sidevahendite numbrid, kindlustatava vara
  nimetus, registrimärk ja muud registriandmed, omadused, vanus, seisund ja muud kindlustuslepingu sõlmimiseks
  vajalikud andmed vara kohta;
 • Andmed kliendi poolt Rentesti teenuste kasutamise kohta: andmed teenuste kasutamise alguse ja perioodi kohta,
  andmed kliendi lepingu, lepingu muudatuste, lepingu lõpetamise, tellimuste, pakkumiste ja lepingutega seotud
  tahteavalduste, arvete ja makseinfo kohta ning kahjujuhtumite kohta, andmed elektroonilistes kanalites tehtud
  valikute, soorituste ja logide kohta, küpsiste abil kogutud andmed, kliendi maksedistsipliini andmed ja muud
  Rentesti teenuste kasutamist puudutavad andmed.
 • Andmed Rentesti elektroonilise lahenduse kasutamise ja elektroonilise suhtluse muude üksikasjade kohta (nt
  andmed asukoha ja kasutuse seadmete, IP aadressi kohta).
 • Muud isikuandmed, mida Rentest võib mõistlikus ulatuses ja vajalikus koosseisus lepingu täitmiseks töödelda.

Kuidas me isikuandmeid kaitseme

 • Teeme parimaid pingutusi andmete turvalisuseks ja kaitseks. Kaitseme isikuandmeid rangete turvalisus- ja
  konfidentsiaalsusreeglitega, kasutades andmete terviklikkuse, käideldavuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks
  organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid. Nimetatud meetmetega on kaetud ITinfrastruktuuri,
  arvuti- ja sidevõrkude, tehniliste seadmete, töötajate, büroode ja informatsiooni kaitse, eesmärgiga
  tagada ajakohane tase andmete lekke ja kadumise vältimise riskide maandamiseks ja ohtude ennetamiseks.
 • Tagame andmete töötlemise turvalisuse vastavalt õigusaktidele (nt isikuandmekaitse üldmäärus “GDPR”) ja
  headele äritavadele.
 • Andmete kaitse oleme reguleerinud Rentesti töötajate sisemiste andmekaitse eeskirjadega. Ligipääs
  isikuandmetele on ainult nendel töötajatel, kellele on see tööülesannete täitmiseks vajalik.
 • Rentest on sõlminud teenusepakkujatega lepingud isikuandmete reeglite täitmise ja kaitse tagamiseks, olles ise
  vastutav nende poolt isikuandmete nõuetekohase töötlemise eest.

Kuidas me kasutame andmeid turunduseks

 • Rentest kasutab isikuandmeid teenuste ja teeninduskeskkonna turunduslikuks ja statistiliseks analüüsiks
  (nt kliendikäitumine ja kasutusviis), kombineerides välistest allikatest saadud andmeid sisemiste andmetega,
  eesmärgiga teha kindlaks isiku teenuste kasutusvajadused ja eelistused ning koostada ja edastada selle alusel
  pakkumisi.
 • Rentestil on õigus esitada ja edastada isikule lepingu või nõusoleku alusel elektroonilisi ja muid pakkumisi, mille on
  koostanud Rentest või Rentesti koostööpartner, eesmärgiga tagada eelloetletud isikute poolt pakutavate teenuste
  info parem ja kiirem jõudmine adressaadini.
 • Isikul on võimalik anda Rentestile nõusolek elektrooniliste ja muude personaalsete, turunduspakkumiste
  saamiseks, nõusolekut mitte anda või nõusolek tagasi võtta, teatades sellest Rentesti veebilehel olevatel
  kontaktidel. Lepingu sõlmimise ja pakkumise küsimisega annab isik nõusoleku talle Rentesti ja Rentesti
  koostööpartnerite poolt otseturunduse, kampaania- ja sooduspakkumiste saatmiseks ja tema andmete
  edastamiseks Rentesti teenusepakkujatele ja koostööpartneritele eesmärgiga pakkuda isikule sõiduki rendi- ja
  muid teenuseid.
 • Isik võib meiega igal ajal veebilehel olevatel kontaktidel ühendust võtta, et teatada kirjalikult oma soovist
  personaalseid pakkumisi mitte saada ja nõusolek tagasi võtta.

Kellega me isikuandmeid jagame

Rentest jagab andmeid järgmistel juhtudel:

 • Õigusaktidega ettenähtud juhtudel ametiasutustele (nt õiguskaitseorganid, Rahapesu Andmebüroo, kohtud,
  kohtutäitur, maksuhaldur, järelvalveasutus) nõudel;
 • Õigus- ja finantskonsultantidele, audiitoritele, inkassoettevõtetele ja muudele volitatud töötlejatele, kui see on
  Rentesti teenuse osutamiseks, kohustuste täitmiseks ning õiguste kaitseks vajalik.
 • Teenusepakkujatele, sealhulgas sõiduki ostu-müügi, tehnilise hoolduse, rehvivahetuse, kütusemüügi,
  hädaabiteenuse ja teistele teenusepakkujatele, samuti Rentesti tugiteenuste osutajatele, eesmärgiga pakkuda ja
  osutada isikule parimaid teenuseid.
 • Rentest töötleb klientide, kliendiga seotud isikute ja muude isikute, kelle andmeid ta kogub, vastutava töötlejana,
  kehtestades lepingulised juhised, mille alusel peavad teenusepakkujad (volitatud töötlejad) isikuandmeid töötlema.

Andmete säilitamine

 • Rentest ei töötle andmeid kauem, kui on vajalik. Rentest säilitab andmeid nende kasutamise eesmärgi täitmiseni –
  üldjuhul lepingu lõppemiseni ning pärast seda oma õigustatud huvi alusel ja õigusaktidega ettenähtud kohustuste
  täitmiseks (nt raamatupidamisest tulenevad kohustused, eraõiguslikud alused jms).

Millised kliendi ja muu isiku õigused me isikuandmete töötlemisel tagame

 • Saada Rentestilt teavet tema andmete töötlemise ulatuse, toimingute ja kasutamise kohta;
 • Nõuda Rentestilt andmete kasutamise lõpetamist, andmete parandamist ja kustutamist. Andmete kustutamise
  korral ei ole Rentestil sõiduki renditeenuse osutamine võimalik.
 • Anda nõusolek isikuandmete otseturunduseks või muul turunduslikul eesmärgil kasutamiseks nõusolek või võtta
  nõusolek tagasi;
 • Pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole või kohtusse, nõuda andmete õigusaktidele mittevastava kasutamise
  lõpetamist ja kahju hüvitamist.
 • Nõuda automatiseeritud töötlemisel põhinevate otsuste tegemise lõpetamist.
 • Kliendiga seotud isikul on õigus pöörduda eelnevate nõudmistega Rentesti poole kliendi teadmisel. kliendiga
  seotud isiku nõudmise korral tema andmed kustutada, kuid sellisel juhul ei ole Rentestil võimalik jätkata kliendile
  teenuse osutamist.

Kuidas me kasutame küpsiseid

Rentest kasutab veebilehel küpsiseid (tekstifailid, mis laetakse veebilehe või Rentesti elektroonilise lahenduse kaudu
kasutaja seadmesse (arvutisse, mobiili). Küpsised salvestatakse veebibrauseri failikataloogi seadme kõvakettale.
Küpsised võimaldavad kasutaja edaspidi veebilehele sisenedes ära tunda, teha kindlaks tema huvid ja eelistused,
analüüsides tema valikuid ja pakkuda talle selle alusel paremaid kasutustingimusi, edastada veebilehe kaudu
pakkumisi ja reklaame. Küpsised ei ohusta veebilehe seadet. Rentest kasutab küpsiseid selleks, et isik ei peaks uuesti
veebilehele sisenedes või uuesti Rentesti elektroonilist lahendust kasutades sisestama juba eelnevalt sisestatud
andmeid.

Privaatsuspoliitika muutmine

Rentestil on õigus muuta privaatsuspoliitikat, teatades sellest vähemalt 1 (üks) kuu enne muudatuse jõustumist
veebilehe www.rentest.ee kaudu.

Privaatsuspoliitika kehtib alates 25.05.2018